กรุณาเลือกสัญชาติตามบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากจะส่งผลต่อการกรอกแบบฟอร์มและการแสดงผลภาษาของระบบ หากพบปัญหาด้านการกรอกข้อมูล ติดต่อ กองทะเบียนของวิทยาเขต หากพบปัญหาด้านการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ support@cc.psu.ac.th

Please select foreigner, if you are not thai. Selecting with be effected to completing forms and system language. If you have problem about completing form, please contact Registar Division. If you have problem about system, please contact support@cc.psu.ac.th